รัฐบาลบรูไน ฯ ประกาศให้ทุนฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

รัฐบาลบรูไน ฯ ประกาศให้ทุนฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการ Brunei Darussalam Scholarship on Enhancing Professional Communication Skills for ASEAN

 ด้วยรัฐบาลบรูไนดารุสซาลามประสงค์มอบทุนฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการ Brunei Darussalam Scholarship on Enhancing Professional Communication Skills for ASEAN สำหรับบุคคลทั่วไปจากประเทศสมาชิกอาเซียน ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ UBD – FPT Global Centre English เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยประกอบด้วยหลักสูตร

1) Professional Communications in English
2) Intensive English Proficiency Course

          รัฐบาลบรูไนฯ จะสนับสนุนค่าเข้าร่วมหลักสูตร ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าประกันสุขภาพ และค่าตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ให้แก่ผู้ได้รับทุน

ทั้งนี้ ผู้สมัครรับทุนจะต้องมีอายุ 20 – 35 ปี มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดสตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด และต้องผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน IELTS ที่กำหนด ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนฝึกอบรมฯ ผ่านระบบออนไลน์ https://apply.ubd.edu.bn/orbeon/uis-welcome/forms/short-course/ พร้อมส่งสำเนาแบบฟอร์มการสมัครและเอกสารประกอบไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ applyPCSS2022@mfa.gov.bn ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 รายละเอียเพิ่มเติม Click..