ข้อสอบ

แนวข้อสอบการวัดแววความเป็นครู 20 ข้อ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบการวัดแววความเป็นครู 20 ข้อ พร้อมเฉลย

การวัดแววความเป็นครู เป็นข้อกำหนดสำหรับผู้ที่ศึกษาเรียนในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ที่คุรุสภาได้กำหนดไว้ เพื่อเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งที่ดำเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

วันนี้ส้มป่อยดอทคอม มีข้อสอบวัดแววความเป็นครู ชุดที่ 1 จำนวน 20 ข้อมาฝากจ้า

แนวข้อสอบการวัดแววความเป็นครู 20 ข้อ พร้อมเฉลย

 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหมดอายุในการดำเนินการต่อล่าช้าจะต้องโดนปรับเท่าไหร่?
  ก. 200 บาท
  ข. 300 บาท
  ค. 400 บาท
  ง. 500 บาท
 2. มาตรฐานวิชาชีพครูมีจำนวนกี่มาตรฐาน?
  ก. 3 มาตรฐาน
  ข. 4 มาตรฐาน
  ค. 5 มาตรฐาน
  ง. 6 มาตรฐาน
 3. จรรยาบรรณวิชาชีพครูมีจำนวนเท่าใด?
  ก. 5 จรรยาบรรณ
  ข. 6 จรรยาบรรณ
  ค. 7 จรรยาบรรณ
  ง. 9 จรรยาบรรณ
 4. “จรรยา” มีความหมายเช่นเดียวกับคำใด?
  ก. กริยา
  ข. จริยา
  ค. มรรยาท
  ง. ถูกทุกข้อ
 5. “ความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ วิชาชีพถึงปฏิบัติโดยบัญญัติลายลักษณ์อักษร” หมายถึง?
  ก. จรรยาบรรณ
  ข. สัตตยาบรรณ
  ค. มาตรฐานวิชาชีพ
  ง. จรรยาบรรณวิชาชีพครู
 6. จากคำกล่าวที่ว่า”เจตคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้”อะไรคือสาเหตุที่ท าให้เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ที่สุด
  ก.พฤติกรรม
  ข. ความรู้สึก
  ค.ความคิด
  ง.ไม่มีข้อถูก
 7. วิธีการที่ใช้วัดเจตคติของผู้เรียนที่เหมาะที่สุดคือข้อใด?
  ก. การสอบถาม
  ข. การสังเกต
  ค. การตรวจผลงาน
  ง. ไม่มีข้อใดถูก
 8. เจตคติ คือ ความพร้อม โน้มเอียง ที่แสดงออกว่าชอบไม่ชอบเป็นค ากล่าวของใคร?
  ก. Hilgacd
  ข. Anastasi
  ค. Frederic
  ง. Good
 9. ประสบการณ์ที่ท าไห้พฤติกรรมเปลี่ยนเรียกว่าอะไร?
  ก. การระลึกได้
  ข. การทดสอบ
  ค. การสอน
  ง. การเรียนรู้
 10. ข้อใดหมายถึง เจตคติจากประสบการณ์รุนแรง?
  ก. กฎระเบียบของโรงเรียน
  ข. แม่ดุลูกที่ไม่ตั้งใจเรียน
  ค. เขียวเล่นคอมพิวเตอร์
  ง. แดงกินอาหารชนิดหนึ่ง และเกิดอาการแพ้อาหารอย่างรุนแรง
 11. ข้อใดมีอิทธิพล ต่อการเกิดเจตคติ ต่อเด็กมากที่สุด?
  ก.อิทธิพลจากสื่อมวลชน
  ข. อิทธิพลจากการเลี้ยงดู
  ค.อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน
  ง. อิทธิพลจากประสบการณ์ตรง
 12. ข้อใดกล่าวถูกต้องมากที่สุด?
  ก. เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงได้เพียงครั้งเดียว
  ข. เจตคติอาจเปลี่ยนแปลงได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนได้ในเวลาอันรวดเร็ว
  ค. เจตคติ เกิดขึ้นจากความต้องการขั้นพื้นฐาน
  ง. เจตคติ เกิดขึ้นจากประสบการณ์เป็นอันดับแรก
 13. เราสามารถรู้พฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงออกมาได้อย่างไร?
  ก. การสัมผัส
  ข. การซักถาม
  ค. การสังเกต
  ง. การทดสอบ
 14. เด็กเกิดเจตคติจากสื่อมวลชนข้อใดมากที่สุด?
  ก. วิทยุ
  ข. หนังสือพิมพ์
  ค. โทรทัศน์
  ง. นิตยสาร
 15. การวัดเจตคติที่นิยมกัน ได้แก่ การวัดของใคร?
  ก. Maslow
  ข. Likert
  ค. Pavlova
  ง. Skinner
 16. การวัดเจตคติโดยใช้ข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สอบถามความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อ
  เรื่องนั้นเป็นแนวคิดของใคร?
  ก. Freud
  ข. Maslow
  ค. Likert
  ง. Skinner
 17. วิธีวัดเจตคติสามารถวัดได้จากพฤติกรรมใด?
  ก. ทางตรงอย่างเดียว
  ข. ทางอ้อมอย่างเดียว
  ค. ทางตรงและทางอ้อม
  ง. ทางบวกและทางลบ
 18. วิธีการวัดเจตคติที่นิยมกันมาก คือข้อใด?
  ก. การสำรวจ
  ข. การใช้มาตราส่วนประเมินค่า
  ค. การวัดแบบไม่วุ่นวาย
  ง. การใช้ Projective Technique
 19. ข้อใดเป็นวิธีการวัดแบบสำรวจ?
  ก. การหยั่งเสียงก่อนการเลือกตั้ง
  ข. การใช้แบบทดสอบถามที่มีหัวข้อให้เลือก
  ค. วิธีการทำจดหมาย โดยการจ่าหน้าซองถึงคนที่ต้องการจะวัด
  ง. การวัดโดยการสร้างภาพเพ้อฝัน
 20. การใช้ Projictive tenicques เป็นการวัดแบบเจตคติของใคร?
  ก. ทางตรง
  ข. ทางอ้อม
  ค. การสร้างภาพเพ้อฝัน
  ง. การสำรวจ

เฉลยแนวข้อสอบการวัดแววความเป็นครู 20 ข้อ พร้อมเฉลย

 1. ตอบก. 200 บาท
 2. ตอบ ก. 3 มาตรฐาน
 3. ตอบ ก. 5 จรรยาบรรณ
 4. ตอบ ข. จริยา
 5. ตอบ ก. จรรยาบรรณ
 6. ตอบ ค. ความคิด
 7. ตอบ ก. การสอบถาม
 8. ตอบ ข. Anastasi
 9. ตอบ ง. การเรียนรู้
 10. ตอบ ง. แดงกินอาหารชนิดหนึ่ง และเกิดอาการแพ้อาหารอย่างรุนแรง
 11. ตอบ ค. อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน
 12. ตอบ ข. เจตคติอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนได้ในเวลาอันรวดเร็ว
 13. ตอบ ค. การสังเกต
 14. ตอบ ค. โทรทัศน์
 15. ตอบ ข. Likert
 16. ตอบ ค. Likert
 17. ตอบ ค. ทางตรงและทางอ้อม
 18. ตอบ ก. การส ารวจ
 19. ตอบ ก. การหยั่งเสียงก่อนการเลือกตั้ง
 20. ตอบ ข. ทางอ้อม

ส้มป่อย ดอทคอม

ส้มป่อยดอทคอม เว็บบล็อกข่าวสารการศึกษา สำหรับผุ้ที่สนใจศึกษาต่อ อัพเดทข่าวสดใหม่ทุกวัน พบกับข่าวสารการศึกษาต่อที่ครบเครื่องที่สุด แนะนำสถาบันการศึกษาต่อ ไม่พลาดทุกข้อมูลที่คุณต้องรู้

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button