เชิญดาวน์โหลดฟรี แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 ไฟล์ PDF พร้อมเฉลย

เชิญดาวน์โหลดฟรี แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 ไฟล์ PDF พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566

สวัสดีผู้ที่กำลังจะสอบใบประกอบวิชาชีพทุกท่าน วันนี้ส้มป่อย ขอเชิญดาวน์โหลดฟรี แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 ไฟล์ PDF พร้อมเฉลย จากสครภ. ที่นี่

เนื้อหาในเอกสารมีดังต่อไปนี้

  • ข้อสอบการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  • ข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  • ข้อสอบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
  • ข้อสอบการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก
  • ข้อสอบจิตวิทยา
  • ข้อสอบการประกันคุณภาพการศึกษา
  • ข้อสอบวัดผลและวิจัยการเรียนรู้
  • ข้อสอบหลักสูตรและการสอน
เชิญดาวน์โหลดฟรี แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 ไฟล์ PDF พร้อมเฉลย
เชิญดาวน์โหลดฟรี แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 ไฟล์ PDF พร้อมเฉลย
เชิญดาวน์โหลดฟรี แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 ไฟล์ PDF พร้อมเฉลย
เชิญดาวน์โหลดฟรี แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 ไฟล์ PDF พร้อมเฉลย

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครูของ ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาชีพครู ฉบับ สำหรับนักศึกษา สภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ)

แจกแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 มีเฉลยในฉบับอาจารย์

สครภ ขอขอบพระคุณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณบดี และที่สาคัญที่สุดขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่มาร่วมจัดทาแนวทางเพื่อเตรียมความ พร้อมในครั้งนี้

ขอบคุณ สครภ