ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี โดยให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ตามรายละเอียดทุน ดังนี้

  1. ทุนภูมิพล สำหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ 50,000 บาท จำนวน 1 ทุน
  2. ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี ตั้งแต่ทุนละ 5,000 – 10,000 บาท
  3. ทุนจากดอกผลผู้บริจาค สำหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  4. ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาที่ประสบเหตุการณ์ร้ายแรง ที่มีผลกระทบต่อฐานะทางครอบครัวจนอาจเป็นผลเสียต่อการศึกษา เช่น บิดา หรือมารดาเสียชีวิต บ้านไฟไหม้  ติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะหรือวิทยาลัย ที่นักศึกษาสังกัด
  5. เงินยืมสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน กรณีที่นักศึกษามีความจำเป็น  เช่น กระเป๋าเงินหาย ผู้ปกครองส่งเงินให้ไม่ทัน และมีความจำเป็นต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน  ติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษาที่นักศึกษาสังกัดเพื่อพิจารณาเหตุผล ความจำเป็น โดยนักศึกษาสามารถยืมเงินได้ตั้งแต่ 500-5,000 บาทต่อครั้ง และจะต้องชำระคืน ภายใน 6 เดือน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ mahidol.ac.th