ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา โดยมีทุนเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษา จัดหาเงินช่วยเหลือพิเศษ ทั้งค่าเดินทาง ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าอุปกรณ์ ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา คนละ 10,000 บาท จัดสรรให้นักเรียนทุกปีการศึกษา โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวนประมาณ 100 ทุน ต่อปีการศึกษา โดยแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน โดยนักศึกษามีสิทธิสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ทั้ง 2 ส่วนดังนี้

  • ทุนการศึกษาส่วนกลาง เป็นทุนการศึกษาที่เจ้าของทุนไม่ได้ระบุให้นักศึกษาคณะใดคณะหนึ่งโดยเฉพาะ มีจำนวนปีละประมาณ 600 – 1,000 ทุน โดยจะมีประกาศแจ้งเงื่อนไข และวิธีการรับสมัครให้นักศึกษาทราบ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ได้แก่
    • ครั้งที่ 1 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กำหนดการรับสมัคร : ตั้งแต่วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ไปจนถึงหลังเปิดภาคเรียน 2 สัปดาห์ และประกาศผลประมาณกลางภาคการศึกษา และ
    • ครั้งที่ 2 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ให้ดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 เพื่อจัดสรรทุนให้แก่นักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป
  • ทุนการศึกษาคณะ เป็นทุนการศึกษาที่เจ้าของทุนระบุคณะของนักศึกษา ที่ต้องการจะให้ทุนการศึกษา มีจำนวนปีละประมาณ 1,500 ทุน (รวม 20 คณะและ 2 วิทยาลัย)

กำหนดการรับสมัคร

นักเรียนที่มีความประสงค์จะขอรับเงินดังกล่าว สามารถสมัครผ่านระบบทุนการศึกษา โดยเปิดรับสมัครในช่วงเวลาการประกาศผลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota) เป็นประจำทุกปี

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ cmu.ac.th