เปิดระบบลงเบียน TCAS67 วันที่ 23 ตุลาคม 2566

ปฏิทิน TCAS67 เปิดระบบลงเบียน TCAS67 วันที่ 23 ตุลาคม 2566

Thai University Central Admission System ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เข้าสู่ระบบ TCAS66 เปิดระบบลงเบียน TCAS67 วันที่ 23 ตุลาคม 2566

ปฏิทิน TCAS67 เปิดระบบลงเบียน TCAS67 วันที่ 23 ตุลาคม 2566
ปฏิทิน TCAS67 เปิดระบบลงเบียน TCAS67 วันที่ 23 ตุลาคม 2566

สำหรับนักเรียนที่จบจากต่างประเทศ หรือผู้ใช้วุฒิสอบเทียบ GED

จะต้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นหลักฐานการศึกษาดังนี้

เรียนจบจากต่างประเทศ / GED สอบครบ

  • ขอใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา (Equivalence Certificate)
  • ขอใบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX Equivalence Certificate)

ยังเรียนไม่จบจากต่างประเทศ / GED ยังสอบไม่ครบ

  • ขอใบแทนรับรองเทียบวุฒิการศึกษา(Provisional Equivalence Certificate)

ที่มา https://www.mytcas.com