สทศ. เตรียมประกาศผลสอบ B-NET ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 เช็คได้ที่นี่

สทศ. เตรียมประกาศผลสอบ B-NET ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 เช็คได้ที่นี่

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา หรือ B-NET (Buddhism National Educational Test) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาในหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พุทธศักราช 2558 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

ในวิชาภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ และวินัย การทดสอบ B-NET ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2565 มีสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 1 – 12 ในสังกัดสำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานการจัดสอบ B-NET

ซึ่งในปีนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ B-NET ทั้งหมด 8,913 คน แบ่งเป็น ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้มีสิทธิ์สอบ 5,896 คน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้มีสิทธิ์สอบ 3,017 คน

ทั้งนี้ สทศ. จะประกาศผลสอบ B-NET ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th