ข่าวสาร

ผลสอบ NT 2567 ‘NT ป.3’ ออกแล้ว นักเรียนเช็กผลได้ที่นี่!

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test หรือ NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ได้ประกาศออกมาแล้ว นักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผลสอบของตัวเองได้ในวันนี้ 30 เมษายน 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. เพื่อทราบความสามารถด้านภาษา คณิตศาสตร์ และเหตุผลของนักเรียน

ประกาศผลสอบ NT 2567 ‘NT ป.3’

สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้น ป.3 ในปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ผลการประเมินได้ถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้

ผลสอบ NT 2567 'NT ป.3' ออกแล้ว นักเรียนเช็กผลได้ที่นี่!ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test หรือ NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ได้ประกาศออกมาแล้ว นักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผลสอบของตัวเองได้ในวันนี้ 30 เมษายน 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. เพื่อทราบความสามารถด้านภาษา คณิตศาสตร์ และเหตุผลของนักเรียน


ประกาศผลสอบ NT 2567 'NT ป.3'

สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้น ป.3 ในปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ผลการประเมินได้ถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้

วิธีตรวจสอบผลสอบ NT 2567 'NT ป.3'

เพื่อตรวจสอบผลการประเมิน NT ป.3 ของนักเรียน มีขั้นตอนดังนี้:
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. และเลือก "NT ป.3"
2. เลือก "ประกาศผลสอบรายบุคคล"
3. กรอกข้อมูลนักเรียน ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรหัสยืนยันตัวตน
4. กดแสดงข้อมูลเพื่อตรวจสอบผลการประเมินของนักเรียน

ความสำคัญของการสอบ NT ป.3

การสอบ NT ป.3 เป็นการประเมินความสามารถพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงชั้นที่สำคัญในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ผลการประเมินจะเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ช่วยให้ครูและผู้ปกครองทราบถึงจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาของนักเรียน เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ป.3 เป็นเครื่องมือสำคัญในการวัดและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการประเมิน NT 2567 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองต่อไป
ผลสอบ NT 2567 ‘NT ป.3’ ออกแล้ว นักเรียนเช็กผลได้ที่นี่!วิธีตรวจสอบผลสอบ NT 2567 ‘NT ป.3’

เพื่อตรวจสอบผลการประเมิน NT ป.3 ของนักเรียน มีขั้นตอนดังนี้:

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. และเลือก “NT ป.3”

2. เลือก “ประกาศผลสอบรายบุคคล”

3. กรอกข้อมูลนักเรียน ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรหัสยืนยันตัวตน

4. กดแสดงข้อมูลเพื่อตรวจสอบผลการประเมินของนักเรียน

ความสำคัญของการสอบ NT ป.3

การสอบ NT ป.3 เป็นการประเมินความสามารถพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงชั้นที่สำคัญในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ผลการประเมินจะเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ช่วยให้ครูและผู้ปกครองทราบถึงจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาของนักเรียน เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ป.3 เป็นเครื่องมือสำคัญในการวัดและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการประเมิน NT 2567 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองต่อไป

ผลสอบ NT 2567 'NT ป.3' ออกแล้ว นักเรียนเช็กผลได้ที่นี่! ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test หรือ NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ได้ประกาศออกมาแล้ว นักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผลสอบของตัวเองได้ในวันนี้ 30 เมษายน 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. เพื่อทราบความสามารถด้านภาษา คณิตศาสตร์ และเหตุผลของนักเรียน ประกาศผลสอบ NT 2567 'NT ป.3' สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้น ป.3 ในปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ผลการประเมินได้ถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ วิธีตรวจสอบผลสอบ NT 2567 'NT ป.3' เพื่อตรวจสอบผลการประเมิน NT ป.3 ของนักเรียน มีขั้นตอนดังนี้: 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. และเลือก "NT ป.3" 2. เลือก "ประกาศผลสอบรายบุคคล" 3. กรอกข้อมูลนักเรียน ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรหัสยืนยันตัวตน 4. กดแสดงข้อมูลเพื่อตรวจสอบผลการประเมินของนักเรียน ความสำคัญของการสอบ NT ป.3 การสอบ NT ป.3 เป็นการประเมินความสามารถพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงชั้นที่สำคัญในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ผลการประเมินจะเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ช่วยให้ครูและผู้ปกครองทราบถึงจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาของนักเรียน เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ป.3 เป็นเครื่องมือสำคัญในการวัดและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการประเมิน NT 2567 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองต่อไป

ส้มป่อย ดอทคอม

ส้มป่อยดอทคอม เว็บบล็อกข่าวสารการศึกษา สำหรับผุ้ที่สนใจศึกษาต่อ อัพเดทข่าวสดใหม่ทุกวัน พบกับข่าวสารการศึกษาต่อที่ครบเครื่องที่สุด แนะนำสถาบันการศึกษาต่อ ไม่พลาดทุกข้อมูลที่คุณต้องรู้

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button