ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มี 4 ประเภท 3 ระดับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มี 4 ประเภท 3 ระดับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มี 4 ประเภท 3 ระดับ

สำหรับน้องๆที่สนใจจะเป็นครูต้องรู้ไว้ ซึ่งล่าสุดตอนนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดรายละเอียดตามข้อบังคับคุรุสภาว่า ด้วยการรับรองความรู้และ ประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2565 และข้อบังคับคุรุสภา ว่า ด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้เลย

กำหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 4 ประเภท ได้แก่

1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

2.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

3.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์

โดยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำแนกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

1. ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู (P-License) มีอายุ 2 ปี 

ต้องเป็นผู้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครบ 1 ปีต่อเนื่อง และสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรอง

2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น (B-License) มีอายุ 5 ปี

ต้องเป็นผู้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครบ 1 ปีต่อเนื่อง สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรอง และผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูครบตามที่คุรุสภากำหนด

3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง (A-License) มีอายุ 7 ปี

ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูระดับ B-License และมีวิทยฐานะตั้งแต่ระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป รวมถึงผ่านเกณฑ์การประเมินตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด