ข้อสอบปรนัย objective examination มีอยู่หลาย แบบด้วยกัน

ข้อสอบปรนัย objective examination มีอยู่หลาย แบบด้วยกัน

ข้อสอบปรนัย objective examination

ข้อสอบปรนัย (objective examination) มีอยู่หลาย แบบด้วยกัน ได้แก่ ข้อสอบแบบเลือกตอบ (multiple choice question) ข้อสอบแบบถูกผิด (true/false) และข้อสอบแบบ จับคู่ (matching) แต่ที่นิยมใช้ในการวัดผลมากที่สุดในปัจจุบัน คือ ข้อสอบแบบเลือกตอบ (multiple choice question) ประเภทที่มีคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว (one best answer)

เหตุผลที่ mutiple choice question หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า MCQ เป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายในการวัดผลตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ก็เพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความรู้ (cognitive domain) ได้ดี* สามารถครอบคลุมเนื้อหาได้มาก (high content validity) การตรวจให้คะแนนทำได้ง่ายและรวดเร็ว เหมาะสำหรับกรณีที่ผู้เข้าสอบมีจำนวนมาก” แต่อย่างไรก็ตาม เครื่องมือวัดผลทุกชนิดมีทั้งจุดเด่นและจุดอ่อน ซึ่งจะได้กล่าว ถึงหัวข้อนี้ต่อในภายหลัง

กรณีที่ควรใช้ข้อสอบแบบปรนัย

  1. ผู้สอบมีจำนวนมาก
  2. ต้องการนำข้อสอบไปวิเคราะห์และเก็บไว้ใช้ใหม่
  3. ต้องการครอบคลุมรายละเอียดของเนื้อหา
  4. ต้องการวัดความรู้ ไม่ใช่วัดทักษะ หรือเจตติ
  5. มีเวลาออกข้อสอบมาก ต้องการผลการสอบเร็ว