การสอบ TOEIC คืออะไร ใช้ทําอะไร สอบอะไรบ้าง

การสอบ TOEIC คืออะไร ใช้ทําอะไร สอบอะไรบ้าง

การสอบ TOEIC คืออะไร

TOEIC ( Test of English for International Communication ) เป็นแบบที่ใช้ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา ในการนำความรู้ภาษาอังกฤษมาใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งการสอบ TOEIC จัดทำขึ้นโดยEducational Testing Service (ETS) ปัจจุบัน TOEIC มีการสอบสองรูปแบบ คือ

 1. TOEIC Listening and Reading Test ( การฟังและการอ่าน )
 2. TOEIC Speaking and Writing Tests ( การพูดและการฟัง ) ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่

โดยในประเทศไทย มีการสอบเฉพาะแบบ TOEIC Listening and Reading Test ( การฟังและการพูด ) ซึ่งเป็นแบบทดสอบซึ่งสามารถวัดทักษะความสามารถในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งานได้จริง ทั้งด้านการฟังและการอ่านคะแนนของ TOEIC ไม่มีคะแนนได้ คะแนนตก ซึ่งแต่ละคะแนนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบ โดยคะแนน TOEIC เริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน

การสอบ TOEIC ใช้ทําอะไร

สรุปง่ายๆคือ TOEIC สอบไปเพื่อใช้สมัครงานในองค์กรต่างๆ เช่น สายการบิน โรงแรม ส่วน TOEFL สอบไปเพื่อยื่นสมัครศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

การสอบ TOEIC สอบอะไรบ้าง

รูปแบบการสอบ TOEIC ( Listening and Reading Test ) ปัจจุบันการสอบ TOEIC ใช้รูปแบบที่เรียกว่า Redesigned TOEIC แบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนคือ การฟัง ( Listening ) และ การพูด ( Reading ) จำนวน 200 ข้อ คะแนนเต็มรวม 990 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบคือ 2 ชั่วโมง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. การฟัง ( Listening Comprehension ) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 45 นาที ผู้เข้าสอบจะได้ฟังคำถาม และการสนทนาสั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษ แล้วตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ยิน โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนย่อย ดังนี้
  • Part 1: Photographs 10 ข้อ Part 2: Question-Response 30 ข้อ Part 3: Conversations 30 ข้อ
  • Part 4: Short Talks 30 ข้อ
 2. การอ่าน ( Reading Comprehension ) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 75 นาที ผู้เข้าสอบจะต้องตอบคำถามจากสิ่งที่อ่าน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย ดังนี้
  • Part 5: Incomplete Sentences 40 ข้อ Part 6: Text Completion 12 ข้อ
  • Part 7: Reading Comprehension 48 ข้อ

สรุปการสอบTOEIC

TOEIC ย่อมาจาก Test of English for International Communication เป็นแบบทดสอบสำหรับวัดระดับความรู้หรือทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ซึ่งจัดทำโดยสถาบัน Educational Testing Service (ETS) มีสำนักงานอยู่ที่เมืองพรินซ์ตัน รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา (ซึ่งเป็นสถาบันเดียวกับที่จัดสอบ TOEFL, GMAT, GRE, SAT) ผู้ที่เข้าสอบโทอิคสามารถนำผลการสอบไปใช้สมัครงานได้ทั่วโลก และผลสอบมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่สอบ