จบ ม. 3 เรียนต่อสายอาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีอะไรบ้าง

จบ ม. 3 เรียนต่อสายอาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีอะไรบ้าง

จบ ม. 3 เรียนต่อสายอาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 1. สาขาวิชาช่างยนต์
  • สาขางานยานยนต์
  • สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม
  • สาขางานเครื่องกลเรือ
  • สาขางานเครื่องกลเกษตร
  • สาขาตัวถังและสีรถยนต์
 2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
  • สาขางานเครื่องมือกล
  • สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะสาขางานผลิตภัณฑ์
  • สาขางานโครงสร้าง
  • สาขางานอุตสาหกรรมต่อตัวถังรถโดยสาร
 4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 6. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
  • สาขางานก่อสร้าง
 7. สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
  • สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
 8. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  • สาขางานสถาปัตยกรรม
 9. สาขาวิชาสำรวจ
  • สาขางานสำรวจ
 1. สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
  • สาขางานเขียนแบบเครื่องกล
 2. สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง
  • สาขางานซ่อมบำรุง
 3. สาขาวิชาช่างพิมพ์
  • สาขางานช่างพิมพ์
 4. สาขาวิชาเทคนิคแว่นตาและเลนส์
  • สาขางานแว่นตาและเลนส์
 5. สาขาวิชาช่างต่อเรือ
  • สาขางานต่อเรือโลหะ
  • สาขางานต่อเรือไม้และไฟเบอร์กลาส
  • สาขางานนาวาสถาปัตย์
 6. สาขาวิชาโทรคมนาคม
  • สาขางานโทรคมนาคม
 7. สาขาวิชาโยธา
  • สาขางานโยธา
 8. สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง
  • สาขางานอุตสาหกรรมยาง
 9. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
  • สาขางานเมคคาทรอนิกส์