จบ ม. 3 เรียนต่อสายอาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ มีอะไรบ้าง

จบ ม. 3 เรียนต่อสายอาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 1. สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขางานการบัญชี
 2. สาขาวิชาการตลาด
  • สาขางานการตลาด
 3. สาขางานการเลขานุการ
  • สาขางานการตลาด
 4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
  • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5. สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
  • สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล
 6. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
  • สาขางานการประชาสัมพันธ์
 1. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
  • สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
  • สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
  • สาขางานธุรกิจค้าปลีกสรรพสินค้า
  • สาขางานธุรกิจค้าปลีกซุปเปอร์เซ็นเตอร์
  • สาขางานธุรกิจค้าปลีกซุปเปอร์มาร์เก็ต
  • สาขางานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง
  • สาขางานธุรกิจบริการ
  • สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและภัตตาคาร
 2. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
  • สาขางานภาษาต่างประเทศ