จบ ม. 3 เรียนต่อสายอาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม มีอะไรบ้าง

จบ ม. 3 เรียนต่อสายอาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม มีอะไรบ้าง

จบ ม. 3 เรียนต่อสายอาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม

ประเภทวิชาศิลปกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาศิลปกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 1. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
  • สาขางานวิจิตรศิลป์
 2. สาขาวิชาการออกแบบ
  • สาขางานการออกแบบ
 3. สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
  • สาขางานศิลปหัตถกรรม
 4. สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก
  • สาขางานศิลปกรรมเซรามิก
 5. สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ
  • สาขางานศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ
 6. สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์
  • สาขางานการถ่ายภาพและวีดิทัศน์
 7. สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
  • สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม
 8. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
  • สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกอาร์ต
  • สาขางานมัลติมีเดีย
  • สาขางานแอนิเมชั่น
 1. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
  • สาขางานผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
 2. สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี
  • สาขางานเครื่องประดับอัญมณี
  • สาขางานวิทยาการการเจียระไนอัญมณี
 3. สาขาวิชาช่างทองหลวง
  • สาขางานช่างทองหลวง
  • สาขางานเครื่องประดับอัญมณี
 4. สาขาวิชาศิลปะการดนตรี
  • สาขางานดนตรี
  • สาขางานดนตรีประกอบสื่อและการแสดง