จบ ม. 3 เรียนต่อสายอาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม มีอะไรบ้าง

จบ ม. 3 เรียนต่อสายอาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม มีอะไรบ้าง

จบ ม. 3 เรียนต่อสายอาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม

ประเภทวิชาคหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาคหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 1. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
  • สาขางานแฟชั่นดีไซน์
  • สาขางานแฟชั่นดีไซน์
  • สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น
  • สาขางานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
  • สาขางานธุรกิจแฟชั่น
 2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
  • สาขางานอาหารและโภชนาการ
  • สาขางานแปรรูปอาหาร
  • สาขางานธุรกิจอาหาร
 1. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
  • สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
  • สาขางานเด็กปฐมวัย
  • สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
 2. สาขาวิชาเสริมสวย
  • สาขางานเสริมสวย