ทุนการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนแก่นิสิตทุกระดับชั้นที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสเท่าเทียมกันในการศึกษา ซึ่งทุนภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยทุนประเภทต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

แบ่งประเภทของทุนได้ ดังนี้

  1. ประเภท ก : ทุนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือน
  2. ประเภท ข(1) : ทุนค่าเล่าเรียน
  3. ประเภท ข(2) : ทุนช่วยเหลือเฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละไม่เกิน 5,000 บาท หรือปีละไม่เกิน 60,000 บาท
  4. ประเภท ค : ทุนค่าใช้จ่ายบางส่วน ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อ 1 ปีการศึกษา

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chula.ac.th หรือสอบถามที่ ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิต สำนักบริหารงานกิจการนิสิต โทรศัพท์ 02-218-7052 ต่อ 403 / 02-218-7077