ทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 2 ระดับปริญญาโท 2566

ทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 2 ระดับปริญญาโท 2566

สสวท. โดย ฝ่าย สควค. ประชาสัมพันธ์กรอบความรู้สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์ ของการสอบคัดเลือกด้วยชุดข้อสอบประเมินความรู้ในวันสอบข้อเขียน ซึ่งกำหนดเป็นวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ณ ที่ตั้งของหลักสูตรที่เลือกสมัคร โดยสอบเพียง 1 วิชา เฉพาะวิชาเอกที่เลือกศึกษาต่อ

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 2 ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 สามารถศึกษารายละเอียดกรอบความรู้สาขาวิชาต่างๆ เพื่อเตรียมตัวสอบข้อเขียน ได้ดังนี้

ทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 2 ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566

กรอบความรู้สาขาวิชาฟิสิกส์
กรอบความรู้สาขาวิชาเคมี
กรอบความรู้สาขาวิชาชีววิทยา
กรอบความรู้สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์*
กรอบความรู้สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ทั้งนี้ สามารถศึกษาประกาศการรับสมัครของ สสวท. และประกาศคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ ฝ่าย สควค. https://www.ipst.ac.th/unit-psmt ในเมนู “ประกาศเกี่ยวกับทุน สควค.

หมายเหตุ *สำหรับวิชาเอกคอมพิวเตอร์