ราชมงคลพระนคร รับสมัครเข้าศึกษาต่อ 2566 ผ่าน TCAS รอบที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) กล่าวว่า การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบทีแคส (TCAS) รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2566

ราชมงคลพระนคร รับสมัครเข้าศึกษาต่อ 2566 ผ่าน TCAS รอบที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) กล่าวว่า การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบทีแคส (TCAS ) รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2566  โดยปิดรับสมัครในวันสุดท้ายไปเมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ความสนใจสมัครเรียนในคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนสูงสุดจากจำนวนเปิดรับ รองลงมาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของอาชีพในปัจจุบัน และการเข้าศึกษาของนักศึกษาเป็นการตอกย้ำหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องต่อผู้เรียนและภาคอุตสาหกรรมในอนาคตอีกด้วย

ในส่วนของแผนรับนักศึกษา ทีแคส (TCAS)  รอบที่ 3 แอดมิชชั่น มหาวิทยาลัยเปิดนักศึกษา จำนวน 933 คน จากทั้ง 9 คณะ 1 สถาบัน ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 45 คน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 90 คน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 60 คน คณะบริหารธุรกิจ 230 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 140 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 183 คน คณะศิลปศาสตร์ 70 คน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 50 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 55 คน สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ 10 คน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2566 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.rmutp.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ราชมงคลพระนคร โทร.0-2665 -3777 ต่อ 6305-9 และ 6636