การสอบ NT การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test)

การสอบ NT การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test)

การสอบ NT คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3. โดยการสอบ NT นี้ จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการทดสอบใน 3 ด้าน ได้แก่

การอ่านออกเขียนได้

การคิดคำนวณ

ความสามารถด้านเหตุผล

ที่มา ระบบบริหารจัดการสอบ RT, NT – สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน