เข้าระบบสอบออนไลน์ STOU online exam proctoring

เข้าระบบสอบออนไลน์ STOU online exam proctoring

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแบบไม่จำกัดรับจำนวน โดยใช้ระบบการศึกษาทางไกล ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521 ตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พุทธศักราช 2521

นักศึกษาสามารถทดสอบการสอบออนไลน์ตามอัธยาศัยได้ตลอดเวลาที่ลิงก์นี้ https://etesting.stou.ac.th

ดาวน์โหลดคู่มือ เพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่