การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ V-NET

การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ V-NET

การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ V-NET

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET)

V-NET คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 (ปวส. 2)

วัตถุประสงค์ของการสอบ V-NET

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(vocational National Educational Test : V-NET) มีวัตถุประสงค์ในการจัดสอบ ดังนี้

  1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
  2. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
  3. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
  4. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
  5. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

อ้างอิง https://www.niets.or.th/th/catalog/view/216