ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนเรียนต่อต่างประเทศ รัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประจำปีการศึกษา 2566 – 2567

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประจำปีการศึกษา 2566 - 2567

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนเรียนต่อต่างประเทศ การศึกษาของรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประจำปีการศึกษา 2566 – 2567

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลบรูไนดารุสซาลามสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 – 2567 ในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโทในสถาบันการศึกษาของบรูไนดาราซาลาม ประกอบด้วย

(1) University of Brunei Darussalam (UBD)
(2) University Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA)
(3) University Teknologi Brunei (UTB)
(4) Kolej University Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) และ
(5) Politeknik Brunei (PB)
โดยจะเริ่มต้นปีการศึกษาในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2566

          ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครและขั้นตอนการสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://www.mfa.gov.bn/online-bdgs และสามารถยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าวโดยตรงกับรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก