ผลสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 30 มี.ค. 2566

ผลสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 30 มี.ค. 2566

ผลสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565

O-NET (Ordinary National Educational Test) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อทดสอบ ความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามมาตรฐาน การเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ซึ่งสามารถดูผลสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565 ได้ ตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประกาศผลสอบ o-net ม.3 รายบุคคล คลิกลิงก์ด้านล่างนี้

http://www.newonetresult.niets.or.th/Individualweb

ประกาศผลสอบ o-net ม.3 รายโรงเรียน คลิกลิงก์ด้านล่างนี้

http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb

ดูประกาศผลสอบเพิ่มเติม

ผลสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 29 มี.ค. 2566
ผลสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 30 มี.ค. 2566
ผลสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 31 มี.ค. 2566