เช็กที่นี่ ปฏิทินโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2566

เช็กที่นี่ ปฏิทินโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2566

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) กระทรวงศึกษาธิการ คณะวิทยาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย ของรัฐ 20 แห่ง และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีมติร่วมกันในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ใกล้มาตรฐานสากล และเตรียมนักเรียนเพื่อแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปฏิทินโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2566

ปฏิทินโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2566

เช็กที่นี่ ปฏิทินโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2566

วิธีดำเนินการสมัคร โอลิมปิกวิชาการ สอวน.

1. ผู้สมัคร จะต้องลงทะเบียน และสมัครสอบ ทางระบบออนไลน์เท่านั้น ที่เว็บไซต์ https://science.buu.ac.th/posn ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2566
2. ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลตามรายการที่ระบุให้ครบถ้วนทุกข้อตามความเป็นจริง
3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจากระบบออนไลน์ แล้วนำไปชำระเงิน ได้ที่เคาน์เตอร์ บจม. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
หรือ ทำการชำระผ่านแอพพลิเคชั่น Krungthai NEXT (COMP CODE 82027) ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2566 เท่านั้น หากสมัครหรือชำระเงินค่าสมัครสอบไม่ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ และศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ม.บูรพา ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบในทุกกรณี


เงื่อนไขเพิ่มเติมในการสมัคร
การเลือกสนามสอบ ผู้สมัครสามารถเลือกสถานที่เข้าสอบได้ 1 แห่ง จากสนามสอบ 8 แห่ง ดังนี้
1). คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
2). โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง
3). โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
4). โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
5). โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก
6). โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี
7). โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
8). โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด

ลงทะเบียน และสมัครสอบ ทางระบบออนไลน์เท่านั้น ที่เว็บไซต์ https://science.buu.ac.th/posn ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2566