มาแล้ว กำหนดการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2565 (ป.6,ม.3,ม.6)

มาแล้ว กำหนดการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2565 (ป.6,ม.3,ม.6)

กำหนดการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2565

O-NET หรือ Ordinary Nation Education Test คือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

มาแล้ว กำหนดการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2565 (ป.6,ม.3,ม.6)

ปฏิทินกำหนดการสอบ

โรงเรียนส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียน ผ่านระบบ O-NET ที่เว็บไซต์ www.niets.or.th

1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565

ศูนย์สอบจัดสนามสอบและห้องสอบผ่านระบบ O-NET ที่ www.niets.or.th

1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565

สทศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 1 (โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนผ่านระบบ O-NET)

1 ตุลาคม 2565

โรงเรียนแจ้งเพิ่ม-ลด ข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ O-NET

10 – 31 ตุลาคม 2565

นักเรียนเทียบเท่าชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 Home school สมัครสอบ O-NET ผ่านทางเว็บไชต์ www.niets.or.th

1 – 15 พฤศจิกายน 2565

สทศ. ประกาศเลขที่นั่งสอบ/ห้องสอบ

5 มกราคม 2566

โรงเรียน แจ้งเพิ่ม-ลดข้อมูลนักเรียน เป็นกรณีพิเศษ

5 – 15 มกราคม 2566

สทศ. ประกาศเลขที่นั่งสอบและสนามสอบสำหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ

20 มกราคม 2566

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : สทศ การศึกษาไทย