บทความ

เรียนครู 2567 ต้องสอบอะไรบ้าง?

เรียนครู 2567 ต้องสอบอะไรบ้าง?

การศึกษาในสายวิชาการเพื่อการเป็นครูเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากมีโอกาสทำงานและบรรจุงานเป็นครูมากขึ้น แต่หลักสูตรการศึกษาเพื่อการเป็นครูมีหลายวิชาที่ต้องเรียน และมีการสอบในแต่ละวิชา ซึ่งนักเรียนที่เลือกเรียนครูจะต้องผ่านการสอบทุกวิชาที่กำหนดในหลักสูตรนั้นๆ

วิชาที่ต้องสอบ

หลักสูตรการศึกษาเพื่อการเป็นครูมีวิชาหลากหลายที่นักเรียนต้องสอบ ดังนี้

1. วิชาพื้นฐานการเรียนรู้

วิชานี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของเด็กและวิธีการสอนที่เหมาะสม

2. วิชาภาษาไทยและการอ่าน

วิชานี้เน้นการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร

3. วิชาคณิตศาสตร์

วิชานี้เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิธีการสอนให้เด็กเข้าใจและเห็นความสำคัญของคณิตศาสตร์

4. วิชาวิทยาศาสตร์

วิชานี้เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และวิธีการสอนให้เด็กเข้าใจและสนใจในการศึกษาวิทยาศาสตร์

5. วิชาสังคมศึกษา

วิชานี้เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมและวิธีการสอนให้เด็กเข้าใจและเห็นความสำคัญของสังคมศึกษา

6. วิชาศิลปะ

วิชานี้เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะและวิธีการสอนให้เด็กเข้าใจและสนใจในการศึกษาศิลปะ

7. วิชาการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ

วิชานี้เน้นการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

8. วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี

วิชานี้เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสอน

9. วิชาศึกษาทางการแพทย์และสุขภาพ

วิชานี้เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับแพทย์และสุขภาพเบื้องต้นที่สำคัญในการดูแลเด็ก

10. วิชาศึกษาทางศิลปะและดนตรี

วิชานี้เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะและดนตรีที่เหมาะสมในการสอน

สรุป

นักเรียนที่เลือกเรียนครูจะต้องสอบวิชาหลายวิชาตามหลักสูตรที่กำหนด การสอบทุกวิชาเป็นสิ่งที่สำคัญในการเข้าสู่วงการสอน ดังนั้น ควรเตรียมตัวให้ดีและศึกษาอย่างเต็มที่เพื่อผ่านการสอบและมีโอกาสเป็นครูในอนาคต

ลองมาดูหลักสูตรการสอบครูผู้ช่วย 2566 กันก่อนได้จ้า

ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้

1.1 การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อากรสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความหมาย ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ

1.2 การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

1.3 การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล

2. ทักษะภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้เขียนแบบปรนัย เพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมาย และบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน ดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับเบื้องต้น

3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ห้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เพื่อวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง นห้าที่และความรัีบผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

1. มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้

1.1 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

1.3 หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใ้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้

1.4 การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

1.5 การออกแบบและการดำเนินการเกี่วกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

2. มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย

3. ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้

3.1 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

1) รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

2) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ

3) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

4) กฎหมายว่าด้วยระเบียข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5) กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

6) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

7) กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

8) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาปฐมวัย

3.2 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

2) แผนการศึกษาแห่งชาติ

3) นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ แลการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้กำหนดเกณฑ์การประเมินและวิธีการให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) โดยมีองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้

1. คุณลักษณะส่วนบุคคล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ประเมินจากการสัมภาษณ์ ดังนี้

1.1 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา

1.2 วุฒิภาวะทางอารมร์และการมีปฏิภาณการแก้ปัญหา

1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์ความเป็นครู

2. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน ดังนี้

2.1 ประวัติการศึกษา

2.2 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา

2.3 การเข้าถึงชุมชน และการมีจิตสาธารณะ

3. ความสามารถด้านการสอน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ประเมินจากการสอบสาธิต การปฏิบัตการสอน โดยให้มีการบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบวิดีโอในขณะประเมินไว้เป็นหลักฐานด้วย ดังนี้

3.1 การวิเคราะห์หลักสูตร การออแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู้

3.2 ทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับสาขาวิชาและบริบทของชั้นเรียน

3.3 ทักษะการใช้คำถามและการตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้เรียน

3.4 การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

3.5 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

เมื่อเราทราบแล้วว่าหลักสูตรการสอบมีอะไรบ้างก็ขอให้ทุกท่านที่ต้องการสอบครูผู้ช่วยได้เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อการสอบให้สอบติดได้ขึ้นบัญชี เพื่อที่จะได้เป็นคุณครูกันจ้า

ส้มป่อย ดอทคอม

ส้มป่อยดอทคอม เว็บบล็อกข่าวสารการศึกษา สำหรับผุ้ที่สนใจศึกษาต่อ อัพเดทข่าวสดใหม่ทุกวัน พบกับข่าวสารการศึกษาต่อที่ครบเครื่องที่สุด แนะนำสถาบันการศึกษาต่อ ไม่พลาดทุกข้อมูลที่คุณต้องรู้

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button