ขั้นตอนการเริ่มทำวิจัยสำหรับนักศึกษา

ขั้นตอนการเริ่มทำวิจัยสำหรับนักศึกษา

ในการทำวิจัยเพื่อหาคำตอบหรือค้นคว้าหาวิธีการที่ดีที่สุดในการศึกษาจะต้องทำความเข้าใจกับขั้นตอนการทำวิจัยเสียก่อน เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถดำเนินการทำวิจัยได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนชัดเจน รวมถึงการเรียนรู้หลักการทำวิจัยยังช่วยให้ผู้วิจัยหรือบุคคลที่ต้องการศึกษาสามารถตรวจสอบและติดตามผลการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

ขั้นตอนการเริ่มทำวิจัยสำหรับนักศึกษา

เริ่มทำวิจัย สำหรับนักศึกษา

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จัดหมวดหมู่โดยแยกตามคีย์เวิร์ด (แนวคิดทฤษฎี ประชากร สถานที่) โดยดูที่ชื่อเรื่อง

สรุปเป็นนิยามศัพท์จากแนวคิดและทฤษฎี

วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎี เช่น ข้อดี ข้อเสีย และสรุปเป็นองค์ประกอบตัวแปร

สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อให้ได้ความสัมพันธ์ของตัวแปร

สร้างกรอบแนวความคิด เมื่อได้นิยามศัพท์เฉพาะและนำไปสร้างเครื่องมือในการวิจัย


โดยขั้นตอนการทำวิจัยเบื้องต้นที่จะกล่าวถึงนี้ในบทความนี้ จะมีด้วยกัน 10 ขั้นตอน ซึ่งผู้วิจัยสามารถศึกษาและปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

  1. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย
  2. กำหนดหัวข้อปัญหางานวิจัย
  3. กำหนดวัตถุประสงค์งานวิจัย
  4. ตั้งกรอบแนวคิดของงานวิจัย
  5. เก็บข้อมูลงานวิจัย
  6. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูล
  7. แปลผลการวิจัย
  8. เสนอแนะผลการวิจัย
  9. เขียนเอกสารอ้างอิง
  10. เผยแพร่ผลการวิจัย